تیم آموس

سینا نظری
CEO

سینا نظری

اویس رستمی
CTO

اویس رستمی

آتوسا شفیعی
CMO

آتوسا شفیعی

فرهاد فغفوری
Backend Developr

فرهاد فغفوری

احسان باقرزاده
HR

احسان باقرزاده

محمد مهدی اسماعیلی
Video Editor

محمد مهدی اسماعیلی

نعنا مهری
Digital Marketer

نعنا مهری

حبیب دانشور
Content Manager

حبیب دانشور

سیدعلی جعفری
Copywriter

سیدعلی جعفری

آذین میرحیدری
Digital Marketer

آذین میرحیدری

مهشید پورقناد
UI/UX

مهشید پورقناد

نیما نظری
Data Analaysis

نیما نظری

علی احمدی
Strategy Consultant

علی احمدی

عرفان موسوی
Consultant

عرفان موسوی

درخواست مشاوره